Formalności jakie dopełnić musi rodzina w związku ze śmiercią najbliższej osoby.

1.      KARTA ZGONU

 

           Kartę zgonu wystawia lekarz. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, będzie to lekarz prowadzący oddział, na którym osoba przebywała, jeżeli zgon nastąpił w domu należy wezwać lekarza rodzinnego . Karta zgonu wydawana jest bezpłatnie
w jednym egzemplarzu (warto skserować).

           Mając Kartę zgonu należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który przewiezie ciało zmarłego do kostnicy (miejskiej albo własnej).

 

2.        AKT ZGONU

 

           Zgon osoby należy zgłosić w ciągu trzech dni od dnia śmierci w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca,
w którym nastąpił zgon. Wyjątkowo zgłoszenia można dokonać w urzędzie ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca, w którym został pochowany – w urzędzie trzeba będzie wyjaśnić, z jakiego powodu.

Uzyskanie Aktu zgonu można zlecić zakładowi pogrzebowemu.

 

Do zgłoszenia śmierci i uzyskania aktu zgonu potrzebne są następujące dokumenty:

-       karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon;

-       dowód osobisty osoby zmarłej;

-          książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do 50. roku życia posiadających książeczkę wojskową);

-       odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka).

           Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest bezpłatnie w trzech egzemplarzach – warto od razu złożyć taki wniosek na piśmie. 

 

Kolejne odpisy wydawane są za opłatą.

           Jeśli do zgonu doszło za granicą i nie został on tam zarejestrowany, można zarejestrować go w Polsce.

 UWAGA - należy sprawdzić, czy dane w akcie są zgodne!

           Osoby uprawnione do zgłoszenia zgonu to przede wszystkim małżonek, dzieci, najbliżsi krewni i powinowaci.

           Podczas wizyty w urzędzie stanu cywilnego należy przedstawić swój dowód osobisty. Jeśli zmarły pozostawał
w związku małżeńskim, od małżonka wymagany jest dowód osobisty albo odpis skrócony aktu małżeństwa.

           Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, on powinien dokonać zgłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Całodobowy

 

696 207 826

14 627 74 33