POGRZEB I ZASIŁEK POGRZEBOWY

           Formalności związane z pogrzebem i wypłatą zasiłku pogrzebowego zazwyczaj załatwia zakład pogrzebowy. Przy organizacji pogrzebu podpisuje się odpowiednie upoważnienie. Formalności dotyczące pogrzebu to data, miejsce pochówku, szczegóły nabożeństwa żałobnego, wybór trumny.

Zakład pogrzebowy zwykle wymaga następujących dokumentów:

-       karta zgonu;

-       dowód osobisty osoby zmarłej;

-       zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (NIP i PESEL zmarłego jest potrzebny) lub ostatni odcinek renty lub            emerytury.

           Jeśli spraw nie załatwia firma pogrzebowa - to trzeba zanieść do zgodnego z meldunkiem osoby zmarłej oddziału ZUS następujące dokumenty i tam je rozliczyć:

-       wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 dostępny na stronie www.zus.pl);

-       skrócony odpis aktu zgonu;

-       oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (warto je skserować i zachować kopie);

-       dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody            osobiste);

-       zaświadczenie płatnika składek (czyli najczęściej pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci.

Wniosek należy złożyć w przeciągu 12 miesięcy od dnia śmierci.

           UMOWY

 

           Należy pamiętać o zamknięciu wszystkich zobowiązań, jakie miała zmarła osoba. Należy złożyć odpis aktu zgonu
u operatora sieci komórkowej w celu zakończenia umowy. Inne umowy, które są potrzebne (telefon stacjonarny, media, opłaty) należy przepisać na spadkobierców. W pozostałych firmach przedstawiać jedynie odpis aktu zgonu.

          

           BANK

 

           Do zamknięcia konta, zablokowania karty i rozwiązania umowy wystarczy akt zgonu, ale do odblokowania środków niestety nie - wymagane jest poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy starannie prześledzić umowę podpisaną z bankiem, żeby uniknąć nieprzewidzianych sytuacji, jak chociażby naliczanych odsetek powstałych w związku z debetem na karcie kredytowej. Należy też zadbać o umowy kredytu. Szczegółowe warunki postępowania określa każdy bank indywidualnie.

           Na mocy prawa bankowego, bank w którym zmarły miał założone konto, ma obowiązek wypłacić kwotę wydaną na koszty pogrzebu osobie, która przedstawi rachunki dokumentujące poniesione koszty.

 

 

 

Kontakt

Całodobowy

 

696 207 826

14 627 74 33